Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym mrsushitrojmiasto.pl, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników. Serwis internetowy jest udostępniany przez MK Consultants Mark Kauder, Gdańsk, Milskiego 1, 80-807, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5842795379, REGON: 386665708, adres poczty elektronicznej: mr.sushi.gdansk@gmail.com, tel. : +48575245628.
2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
4. Nabywcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
5. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

2. Usługodawca – Serwis internetowy jest udostępniany przez MK Consultants Mark Kauder, Gdańsk, Milskiego 1, 80-807, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5842795379, REGON: 386665708, adres poczty elektronicznej: mr.sushi.gdansk@gmail.com, tel. : +48575245628.
1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Regulaminu.
2. Restauracja – restauracja, będąca częścią MK Consultants Mark Kauder, która oferuje swoje produkty w serwisie mrsushitrojmiasto.pl
3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Restaurację na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
4. Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą, upoważniająca Użytkownika do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na niej przez Usługodawcę produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych ofert oraz rejony geograficzne, w których dostarczane są Usługi, były jak najbardziej aktualne, jednak może zdarzyć się sytuacja, w której dany produkt będzie tymczasowo niedostępny. Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż 60 minut po złożonym zamówieniu.
2. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową pod adresem mr.sushi.gdansk@gmail.com.
3. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Restauracji. 4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Restauracji +48575245628.. Użytkownik ma obowiązek poinformować Restaurację / PR Managera o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa ( przy płatności online ) .

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Usługodawcę albo za pomocą płatności internetowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.
2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
3. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
4. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia do Restauracji, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
5. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
6. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:
4. Dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail)
5. przedmiot reklamacji;
6. okoliczności uzasadniające reklamację.
7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: mr.sushi.gdansk@gmail.com. wpisując w temacie wiadomości: “Reklamacja”
8. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji